گرامی‌داشت از روز ملی خبرنگار

گرامی‌داشت از روز ملی خبرنگار

27 حوت، مصادف است با روز ملی خبرنگار در کشور ما؛ از این روز، با اهدای یک جلد دفتر یادداشت سالانه، یک پیام تبریکی و یک شاخه گل، برای رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری‌ِ در هرات، از سوی مدیریت ارتباطات پوهنتون غالبِ هرات، گرامی‌داشت به عمل آمد. 
رسانه‌ها، به عنوانِ روشن‌گرانِ اجتماعی، نقش مهمی در پیش‌رفت جامعهٔ ما به دوش دارند. 
این پیام‌ها توسط استاد لعل‌محمد تیموری، کادر علمیِ دایمی و هم‌کار ارتباطات پوهنتون غالبِ هرات، اهدا گردید. 
غالب، امیدواراست با نزدیک‌شدن رسانه‌ها و نهاد‌های اکادمیک، آگاهی‌های قابل اعتماد به جامعه منتقل شود. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چهارشنبه، 27 حوت 1399
آمریت فرهنگی و آگاهی عامهٔ پوهنتون غالبِ هرات