برگزاری کارگاه سه‌روزۀ مقاله‌نویسی در تحقیقات علوم طبی

برگزاری کارگاه سه‌روزۀ مقاله‌نویسی در تحقیقات علوم طبی

کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون غالبِ هرات، به هدف ظرفیت‌سازی بیش‌تر استادان این پوهنځی در عرصۀ برنامه‌های تحقیقاتی، کارگاه سه‌روزه‌‌یی را با موضوع «مقاله‌نویسی در تحقیقات علوم طبی»، با ارائۀ دکتور علی رحیمی، به تاریخ‌های ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ثور، در پوهنځی ستوماتولوژی برگزار نمود.
ـــــــــــــــــــــــ
شنبه، ۳۰ ثور ۱۴۰۲
مدیریت خبر و آرشیف پوهنتونِ غالبِ هرات